Cele Stowarzyszenia

Celami SPPKP są:

 1.  Rozwój praktyki Kambo w Polsce przy współpracy z instytucjami naukowymi, poprzez transfer wiedzy w ramach prac badawczo-rozwojowych ;
 2. Inicjowanie zmian przepisów w celu tworzenia sprzyjających warunków prawnych i finansowych dla rozwoju Kambo w Polsce;
 3. Tworzenie warunków rozwoju praktyk pracy z wydzieliną Kambo, we wspólnym dążeniu do rozwoju badań, kursów zawodowych i szkoleń, m.in. w obszarach medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
 4. Tworzenie szerszego dostępu do medycyny Kambo, m.in. poprzez propagowanie i dostosowywanie przepisów prawa polskiego, kreowanie standardów praktyki pracy z wydzieliną Kambo, a także dystrybucji na rynku polskim i zagranicznym;
 5. Tworzenie relacji i inicjowanie obszarów i projektów współpracy, w zakresie uzdrawiania, psychologii,  wspomagania leczenia i detoksykacji organizmu wśród polskich i zagranicznych organizacji, szkół, uczelni wyższych, firm i instytucji;
 6. Inicjowanie rozwoju rynku Kambo wśród praktyków i przyszłych praktyków, a także rozwój produktów i innowacji, w tym społecznych, kulturowych, technologicznych i przedsięwzięć medycznych;
 7. Propagowanie, praktyka i budowanie narzędzi i metod zwiększających efektywność i bezpieczeństwo pracy z wydzieliną z Kambo, a także  wsparcie w zakresie jej aplikowania;
 8. Budowanie silnego lobby Kambo w Polsce, w tym prowadzenie działalności lobbingowej wśród praktyków Kambo i lekarzy;
 9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, z dążeniem do promocji, udziału, konkurencyjności profesjonalnych praktyków Kambo w Polsce i za granicą;
 10. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz SPPKP  i na rzecz działań podejmowanych, m.in. w zakresie rozwoju i praktykowania z wydzieliną Kambo;
 11. Zwiększanie efektywności współpracy i wymiany usług, a także dążenie do minimalizacji szkód i sporów pomiędzy praktykami w SPPKP, m.in. poprzez działalność Sądu Arbitrażowego działającego przy SPPKP;
 12. Wspomaganie uczelni medycznych i paramedycznych, w dążeniu do dopasowania zakresu, praktykowania i jakości kształcenia odnośnie wydzieliny Kambo i praktyk z nią związanych , w tym realizacja programów edukacyjno-praktycznych z udziałem studentów i stażystów;
 13. Certyfikacja praktyków Kambo w Polsce i podejmowanie innych działań, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do praktykowania pracy z wydzieliną Kambo oraz kształcenia praktyków w tym obszarze.